Strona główna Dotacje – aktualności

Dotacje – aktualności

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cel projektu: wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W ramach projektu Miasto Jasło zakupi 195 sztuk sprzętu służącego do nauki zdalnej w tym:

 • 3 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami,
 • 187 laptopów,
 • 5 tabletów.

Wartość projektu ogółem: 503 538,00 zł

Kwota dofinansowania: 503 538,00 zł

Termin realizacji: 30.03.2022 – 31.01.2023 r.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.


 

Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

Wartość projektu: 8 185 880,75 zł

Dofinansowanie UE: 4 525 527,56 zł

Okres realizacji: 10.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Zakres projektu obejmuje:

 • rozbudowę budynku administracyjno – socjalnego,
 • budowę hali magazynowo – gospodarczej, dwóch ramp rozładunkowych, boksów betonowych, myjni ręcznej,
 • budowę placów, parkingu samochodowego, dróg manewrowych,
 • instalacje sanitarne i elektryczne, ogrodzenie terenu,
 • wyposażenie PSZOK,
 • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady,
 • wdrożenie systemu monitorującego,
 • działania informacyjno-promocyjne.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy:


 

Projekt „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typu „Inkubatory przedsiębiorczości”.

Cel projektu: Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego, poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Wartość projektu: 1 782 607,97 zł Dofinansowanie UE: 898 165,81 zł Termin realizacji od 19.12.2018 r. do 30.09.2020 r. Zakres projektu obejmuje: przeprowadzenie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”

„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Cel projektu: Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych na zdegradowanych terenach miasta Jasła poprzez nadanie nowych funkcji obiektowi i przestrzeniom publicznym oraz realizację działań niwelujących wykluczenie społeczne. Wartość projektu: 14 918 215,27 zł Dofinansowanie UE: 9 421 297,73 zł Termin realizacji od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. Zakres projektu obejmuje: – adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle, – rewitalizacje obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP: remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski, – prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w Parku Miejskim, – utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim, – budowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.

Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich

Bezpośrednim celem projektu realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18) – Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” jest: – wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej; – zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Działania projektu dotyczą 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: (a) funkcjonowania systemu podatków i opłat lokalnych oraz (b) usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Efektem tych działań powinno być stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 6 miastach. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego wśród samorządów – uczestników projektu, każde z miast wybrało zadania wdrożeniowe (w tym zakupy sprzętu IT i aplikacji), doradcze i szkoleniowe w obu obszarach. W ramach projektu przewidziane są w miastach:

 • szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr – razem 58 szkoleń dla 975 uczestników
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych – razem 11 rozwiązań
 • zakup sprzętu IT (56 sztuk) oraz aplikacji, w tym wdrożenie nowoczesnych systemów archiwizacji dokumentów i integracji rozwiązań w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN. Partnerzy: 1.Związek Miast Polskich – lider 2. Bohdan Turowski Beta Consult – partner merytoryczny 3. Miasto Jasło – partner samorządowy 4. Gmina Kozienice – partner samorządowy 5. Gmina Miasta Krosno – partner samorządowy 6. Gmina Miasta Radomia – partner samorządowy 7. Gmina Sandomierz – partner samorządowy 8. Gmina Starachowice – partner samorządowy Zakres projektu Miasta Jasła: – szkolenia w zakresie: obsługa podatkowa, działania windykacyjne i egzekucyjne, obsługa klienta, zarządzanie procesami i jakością, zarządzanie satysfakcją klienta, legislacja i orzecznictwo, pomoc publiczna, tworzenie i zarządzanie mieszkaniami chronionymi, efektywne gospodarowanie zasobami nieruchomości gminy i SP, – wdrażanie rozwiązań zarządczych w zakresie: opracowania procedur dla obszaru podatków i opłat lokalnych, wsparcia w zakresie efektywnego zarządzania strefą płatnego parkowania i poboru opłaty za postój w strefie, wsparcia w zakresie wykorzystania Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy zagospodarowaniu nieruchomości, – zakup sprzętu: zakup monitorów do obsługi aplikacji podatkowych (12 szt.) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego.

Miasto Jasło – skuteczny beneficjent środków unijnych

Samorządy prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie miast. Unijne dotacje otwierają im drogę do zagospodarowania terenów miejskich, upiększania ciekawych miejsc, odnawiania budynków. Tak jest i w Jaśle.W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Jasło efektywnie korzysta z możliwości dofinansowania projektów mających na celu rozwój miasta. W roku 2017 Miasto Jasło zostało zwycięzcą w kategorii Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”. Gala, podczas której wręczano laury odbyła się 14 grudnia 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Zdjęcia z wręczenia nagrody Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”.

 

Zdjęcia z wręczenia nagrody Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”.

Od 2004 roku Miasto Jasło, samodzielnie, w partnerstwie lub reprezentowane przez miejskie instytucje, zrealizowało ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.Łączna wartość zadań to ponad 153 mln zł, w tym dofinansowanie to ponad 108,5 mln zł.

Miasto Jasło dba o dobrą jakość życia mieszkańców i pozyskuje dofinansowanie na projekty, które dotyczą głównych dziedzin życia:

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE EDUKACJI – dzięki dofinansowaniu z UE poprawiono jakość usług edukacyjnych

-zakupiono wyposażenie do wszystkich szkół miejskich, w tym sprzęt ITC, wybudowano sieć bezprzewodową w celu lepszego dostępu do Internetu, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych;

– przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla 2120 uczniów z 9 jasielskich szkół;

– zmodernizowano infrastrukturę szkolną, rozbudowano salę gimnastyczną w SP nr 11, wyremontowano salę korekcyjną w SP nr 2, odbudowano place zabaw oraz chodniki przy Przedszkolu Miejskim nr 11 i nr 9 w Jaśle.

-Miasto Jasło od lat realizuje Program Jasło Miasto Wiedzy. W ramach programu zrealizowano projekt, dzięki któremu ponad 3600 uczniów skorzystało ze wsparcia. Między innymi zakupiono 216 komputerów oraz wyposażenie do 14 pracowni przyrodniczych.

 

 

Zakup wyposażenia do jasielskich szkół

 

Zakup wyposażenia do jasielskich szkół

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE KULTURY – zwiększono jakość usług świadczonych w zakresie kultury

– przebudowano Jasielski Dom Kultury. W 2016 roku burmistrz Jasła Ryszard Pabian odebrał nagrodę wyróżniającą tę inwestycję . Gala wręczenia laurów odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł „Modernizacja Roku 2015” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2015” wręczono w 13 kategoriach. W sumie do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015” zostały zgłoszone 672 realizacje.

 

Zdjęcie z Gali wręczenia laurów na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł „Modernizacja Roku 2015” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2015”

– zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych, w tym prezentację kultur, tradycji i historii krajów Grupy Wyszehradzkiej,

– promowano produkty regionalne w ramach organizowanych jarmarków,

– nawiązano nowe kontakty partnerskie w celu promocji wydarzeń kulturalnych,

– utworzono Centrum Informacji Turystycznej w Jaśle. Odwiedzając je dowiemy się jakie wydarzenia kulturalne odbywają się w mieście, jak w ciekawej formie spędzić czas w Jaśle.

 

 

Jasielski Dom Kultury

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE USŁUG KOMUNALNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA – poprawiono jakość środowiska naturalnego w mieście

przeprowadzono termomodernizację budynków wszystkich miejskich przedszkoli, większości szkół podstawowych i gimnazjów, budynku hali sportowej oraz budynku Straży Miejskiej w Jaśle;

– zainstalowano na 841 jasielskich domach prywatnych kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej;

– zainstalowano na 10 budynkach użyteczności publicznej instalacje fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego;

– wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz wybudowano 10 km sieci wodociągowej;

– zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Jaśle oraz 2,4 km kanalizacji sanitarnej;

– odbudowano sieć ciepłowniczą na terenie Jasła wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnych węzłów cieplnych w kilkunastu obiektach w mieście.

 

Stacja uzdatniania wody

 

Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE REKREACJI i SPORTU – zmodernizowano i utworzono miejsca rekreacji

– zrewitalizowano Park Miejski w Jaśle, w tym wybudowano fontannę;

– zrekultywowano teren pocegielniany tworząc teren wypoczynkowy „Kwiatowa”;

– zrewitalizowano Park i Pałacyk Sroczyńskich;

– przebudowano Ogródek Jordanowski;

– wybudowano tor BMX i park linowy;

– utworzono place zabaw na osiedlach: Gamrat, Mickiewicza, Kopernika, Ulaszowice;

– przebudowano basen otwarty w Jaśle.

 

Pałac Sroczyńskich

 

Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”

 

Plac Zabaw – Ogród Jordanowski

 

Tor BMX

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE KOMUNIKACJI – poprawiono jakość i dostępność komunikacyjną w mieście

wybudowano ul. Produkcyjną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bieszczadzką,

– wybudowano ulicę Pinkasa oraz odcinek ul. Dobrzańskiego;

wybudowano przedłużenie ul. Kasprowicza;

przebudowano ul. Fabryczną, ulicę Krajowicką, ul. Żeromskiego;

– odbudowano ulice: B. Prusa, Kolejową, Sportową, Łukasiewicza orazkilka ulic bocznych od ul. 17-go Stycznia;

– zmodernizowano chodniki miejskie;

– zakupiono 11 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, uruchomiono 3 nowe linie komunikacyjne oraz system informowania pasażerów;

 

Tabor miejski

 

Tabor miejski

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE BEZBIECZEŃSTWA – Poprawiono bezpieczeństwo na terenie Miasta Jasła

wybudowano system monitoringu wizyjnego Miasta, wybudowano scentralizowany system zarządzania oświetleniem,

zakupiono samochód ratowniczo–gaśniczy, zakupiono wał przeciwpowodziowy o długości 1 km oraz przenośne agregaty prądotwórcze;

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy

 

 • PROJEKTY W DZIEDZINIE USŁUG PUBLICZNYCH

– przebudowano Zielony Rynek;

– zwiększono dostęp do e-usług w Urzędzie Miasta, utworzono 11 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP, utworzono System Informacji Lokalnej;

– przeprowadzono szkolenia, kursy i działania aktywizacyjne skierowane do osób dorosłych, dzieci i młodzieży romskiej;

– zapewniono wsparcie dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle, w tym kursy zawodowe, doradztwa zawodowego, warsztaty społeczno-zawodowe, itp.;

– przeprowadzono w ramach „Jasielskiej strefy usług publicznych” diagnozy i wypracowano metody współpracy Miasta Jasła z samorządami powiatu jasielskiego oraz mieszkańcami w celu poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie: edukacji, zdrowia, usług komunalnych, kulturalnych i komunikacyjnych.

 

„Zielony Rynek”

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content