Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej

69
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wartość projektu: 8 185 880,75 zł

Dofinansowanie UE: 4 525 527,56 zł

Okres realizacji: 10.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Zakres projektu obejmuje:

  • rozbudowę budynku administracyjno – socjalnego,
  • budowę hali magazynowo – gospodarczej, dwóch ramp rozładunkowych, boksów betonowych, myjni ręcznej,
  • budowę placów, parkingu samochodowego, dróg manewrowych,
  • instalacje sanitarne i elektryczne, ogrodzenie terenu,
  • wyposażenie PSZOK,
  • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady,
  • wdrożenie systemu monitorującego,
  • działania informacyjno-promocyjne.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy: