Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej

140
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wartość projektu: 9 740 677,12 zł

Dofinansowanie UE: 4 525 527,56 zł

Okres realizacji: 10.01.2020 r. – 30.06.2023 r.

Zakres projektu obejmował:

 • – rozbudowę budynku administracyjno – socjalnego,
 • – budowę hali magazynowo – gospodarczej, dwóch ramp rozładunkowych, boksów betonowych, myjni ręcznej,
 • – budowę placów, parkingu samochodowego, dróg manewrowych,
 • – wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
 • – wykonanie ogrodzenia terenu,
 • – wyposażenie PSZOK,
 • – wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady,
 • – wdrożenie systemu monitorującego,
 • – działania informacyjno-promocyjne.

Celem projektu było zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy:

 1. wysłać wiadomość na adres email: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
 2. skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci