Tekst o działalności Urzędu Miasta w Jaśle – wersja do odczytu maszynowego

Urząd Miasta w Jaśle jest organem administracji samorządowej. Urząd obsługuje klientów w zakresie lokalnych spraw publicznych oraz zadań zleconych przez rząd.

Na czele urzędu stoi burmistrz, który jest kierownikiem urzędu. Burmistrzowi w pracy pomagają zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy. Przy pomocy urzędu burmistrz wykonuje uchwały i zadania.

Urząd zajmuje się między innymi sprawami:

 • aktów stanu cywilnego między innymi: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka;
 • związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji;
 • promocji między innymi: bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich;
 • polityki społecznej między innymi: szeroko rozumianą oświatą, nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Jasła;
 • lokalowymi między innymi: najmem lokali komunalnych;
 • profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie między innymi: w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie;
 • zieleni miejskiej między innymi: wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów;
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska między innymi: gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, opieką nad zwierzętami;
 • inwestycji między innymi: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury;
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 • organizacji pracy Rady Miejskiej Jasła;
 • organizacji konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego;
 • organizacji wyborów.

Urząd Miasta w Jaśle mieści się w pięciu lokalizacjach.

Budynek główny znajduje się przy ul. Rynek 12 w Jaśle, pozostałe budynki przy ul. Szkolnej 25, ul. Kazimierza Wielkiego 5, ul. PCK 2a.

W budynku głównym przy ul. Rynek 12 urzęduje burmistrz miasta, zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik. Tu funkcjonuje Punkt Informacyjny, Kancelaria Ogólna, Kasa, Biuro Rzecznika Prasowego, Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej, Biuro Audytu i Kontroli, Zespół Radców Prawnych, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydziały: Spraw Obywatelskich, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Architektury, Oświaty, Promocji Kultury Sportu i Turystyki, Organizacyjny i Kadr, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Funduszy Zewnętrznych, Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Księgowości Finansowo – Budżetowej, Planowania i Realizacji Budżetu Miasta oraz Stanowisko ds. zamówień publicznych, Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. dostępności.

W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 znajduje się: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Inkubator Przedsiębiorczości.

W budynku przy ul. PCK 2a mieści się Straż Miejska.

W budynku przy ul. Szkolnej 25 są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Energetyk Miejski, Wydział Rewitalizacji i Strategii, Biuro Audytu i Kontroli i Pełnomocnik ds. jakości.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z:

 • wejścia z poziomu chodnika do budynku przy ul. Rynek 12, z parkingu wewnętrznego od strony ul. Basztowej.
 • windy działającej z poziomu parteru do 3 piętra w budynku przy ul. Rynek 12. Wejście jest od strony parkingu wewnętrznego od ul. Basztowej.
 • windy działającej z poziomu parteru do 1 piętra w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,
 • szerokich korytarzy w budynku przy ul. Rynek 12 oraz w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,
 • wyznaczonego miejsca postojowego dla osób uprawnionych od strony ul. Basztowej.

Miejsce znajduje się na parkingu wewnętrznym przy budynku ul. Rynek 12. Zaparkowanie w tym miejscu ułatwi wejście do budynku z poziomu chodnika i skorzystanie z windy z poziomu parteru budynku,

 • toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

Osoba słabosłysząca lub osoba niesłysząca może skorzystać z usługi online tłumacza polskiego języka migowego (system Wideotłumacz):

 • w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
 • od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 15.30
 • w piątek od godz. 8.00 do 14.00.

W budynku urzędu przy ul. Rynek 12 oraz w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, wyznaczone zostało stanowisko, przy którym osoba słabosłysząca lub osoba niesłysząca może porozumieć się z urzędnikiem za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia i jest bezpłatna.

Jak to zrobić? Wchodząc do budynku poinformuj pracownika Punktu Informacyjnego lub pracownika Biura Inkubatora, że potrzebujesz usługi Wideotłumacz. Możesz mieć przy sobie informację „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Będziesz musiał chwilę poczekać i usługa zostanie uruchomiona.

Osoba słabosłysząca może skorzystać z funkcji pętli indukcyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta:

 • przy ul. Rynek 12, w Punkcie Informacyjnym i Kancelarii Ogólnej, w Kasie, w Punkcie obsługi podatkowej,
 • przy ul. K. Wielkiego 5, w recepcji Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • przy ul. Szkolnej 25,
 • przy ul. PCK 2a, w dyżurce Straży Miejskiej.

Do budynków Urzędu Miasta w Jaśle można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Możesz być aktywnym uczestnikiem rozwoju miasta i wziąć udział w budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych.

Jasielski Budżet Obywatelski to udział mieszkańców w życiu miasta. Mieszkańcy decydują jakie inwestycje i działania w mieście powinny być zrealizowane z pieniędzy miejskich. W wyznaczonym przez urząd czasie, mieszkańcy przedstawiają swoje propozycje inwestycji i działań, głosują na nie. Propozycja, która otrzyma najwięcej głosów jest realizowana z pieniędzy miejskich.

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie?

Zadzwoń:

 • pod numer + 48 13 44 86 300. Tutaj porozmawiasz z pracownikiem punktu informacyjnego urzędu. Pracownik wyjaśni jak najszybciej załatwisz Twoją sprawę;
 • pod numer + 48 13 44 86 377. Tutaj porozmawiasz z pracownikiem sekretariatu burmistrza. Możesz umówić się na spotkanie z burmistrzem, zastępcami burmistrza, sekretarzem.

Wyślij fax na numer + 48 13 44 62 976.

Wyślij pismo pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.

Złóż pismo osobiście w urzędzie.

Wyślij mail na adres: urzad@um.jaslo.pl

Wyślij pismo przez ePUAP. Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle: /umjaslo/skrytka. Musisz mieć profil zaufany.

Pracujemy dla Ciebie:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00

Tekst o działalności Urzędu Miasta w Jaśle
wersja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miasta w Jaśle

Budynek główny znajduje się przy ul. Rynek 12.

Pozostałe budynki są przy:

 • ul. Szkolnej 25,
 • ul. Kazimierza Wielkiego 5,
 • ul. PCK 2a.
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle

Urząd tworzą ludzie

Na czele urzędu stoi burmistrz.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu.

Burmistrzowi w pracy pomagają zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy.

Adam Kostrząb - Burmistrz Miasta Jasła
Adam Kostrząb - Burmistrz Miasta Jasła

W Urzędzie możesz załatwić wiele spraw, między innymi:

 • zameldować się,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • wziąć ślub cywilny,
 • otrzymać akt urodzenia,
 • otrzymać akt zgonu,
 • zgłosić prowadzenie własnej działalności,
 • otrzymać zgodę na usunięcie drzewa,
 • złożyć deklarację o odpadach,
 • zapłacić podatki i opłaty,
 • złożyć wniosek związany z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej.
Osoba składająca dokumenty
Handsome man in a white shirt. Businessman working in a office. Guy with a folder with documents.

Możesz być aktywnym uczestnikiem rozwoju miasta. Weź udział w budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych.

Jasielski Budżet Obywatelski to udział mieszkańców w życiu miasta. Mieszkańcy decydują jakie inwestycje i działania w mieście powinny być zrealizowane z pieniędzy miejskich. W wyznaczonym przez urząd czasie, mieszkańcy przedstawiają swoje propozycje inwestycji i działań, głosują na nie. Propozycja, która otrzyma najwięcej głosów jest realizowana z pieniędzy miejskich.

Herb miasta Jasła utworzony z postaci ludzkich, poniżej napis Jasielski Budżet Obywatelski

Potrzebujesz załatwić sprawę w urzędzie?

Zadzwoń pod numer:

+ 48 13 44 86 300.

Tutaj porozmawiasz z pracownikiem punktu informacyjnego urzędu.

Pracownik wyjaśni jak najszybciej załatwisz Twoją sprawę.

+ 48 13 44 86 377.

Tutaj porozmawiasz z pracownikiem sekretariatu burmistrza.

Możesz umówić się na spotkanie z burmistrzem, zastępcami burmistrza, sekretarzem.

Kobieca ręka trzymająca smartfona z pustym ekranem
Woman Hand holding smart phone blank screen. Copy space. Hand holding smartphone isolated on white background.

Wyślij fax na numer + 48 13 44 62 976.

Osoba wyjmuje białą kartkę z faksu
Person takes out white sheet from laser printer. Technique for printing

Wyślij pismo pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
Złóż pismo osobiście w urzędzie.

Człowiek piszący w dzienniku podczas pobytu w domu
Man writing in a journal while at home in the new normal

Wyślij mail na adres: urzad@um.jaslo.pl

Zbliżenie na komputer i ręce piszące wiadomość email
E-mail Global Communications Connection Social Networking Concept

Wyślij pismo przez ePUAP.

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle: /umjaslo/skrytka.

Musisz mieć profil zaufany.

Logotyp elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Dostępność Urzędu

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z:

 • wejścia z poziomu chodnika do głównego budynku przy ul. Rynek 12, z parkingu wewnętrznego od strony ul. Basztowej.
Wejście do budynku urzędu miasta od strony ul. Basztowej
 • windy w budynku głównym przy ul. Rynek 12 (wejście od strony parkingu wewnętrznego od ul. Basztowej).
 • windy w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.
Winda w budynku urzędu miasta w Jaśle.

Szerokich korytarzy w budynku przy ul. Rynek 12 oraz w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

Korytarz w budynku urzędu miasta w Jaśle.

Wyznaczonego miejsca postojowego od strony ul Basztowej.
Miejsce znajduje się na parkingu wewnętrznym przy budynku ul. Rynek 12.
Zaparkowanie w tym miejscu ułatwi wejście do budynku z poziomu chodnika i skorzystanie z windy z poziomu parteru budynku.

Widok na miejsce parkingowe przeznaczone dla osób uprawnionych na parkingu wewnętrznym Urzędu Miasta w Jaśle od ul. Basztowej.
 • toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

Osoba słabosłysząca lub osoba niesłysząca może skorzystać z usługi online tłumacza polskiego języka migowego (system Wideotłumacz):

 • w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
 • w piątek od 8.00 do 14.00.

Usługa dostępna jest w budynku urzędu przy ul. Rynek 12 oraz w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. Wejdź do budynku i poinformuj pracownika Punktu Informacyjnego lub pracownika Biura Inkubatora, że potrzebujesz usługi Wideotłumacz. Możesz mieć przy sobie informację „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Będziesz musiał chwilę poczekać i usługa zostanie uruchomiona. Nie płacisz za nią. Nie rejestrujesz się.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z usługi wideotłumacza PJM znajdującej się:
 • w budynku Urzędu przy ul. Rynek 12, w Punkcie Informacyjnym i Kancelarii Ogólnej, w Kasie, w Punkcie obsługi podatkowej,
 • w budynku Urzędu przy ul. K. Wielkiego 5, w recepcji Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • w budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 25,
 • w budynku Urzędu przy ul. PCK 2a, w dyżurce Straży Miejskiej.
Symbol polskiego języka migowego.
Zainteresowane osoby mogą skorzystać z funkcji pętli indukcyjnej znajdującej się:
 • w budynku Urzędu przy ul. Rynek 12, w Punkcie Informacyjnym i Kancelarii Ogólnej, w Kasie, w Punkcie obsługi podatkowej,
 • w budynku Urzędu przy ul. K. Wielkiego 5, w recepcji Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • w budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 25,
 • w budynku Urzędu przy ul. PCK 2a, w dyżurce Straży Miejskiej.
Piktogram pętli indukcyjnej

Do budynków Urzędu Miasta w Jaśle można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

piktogram przedstawiający psa przewodnika

Pracujemy dla Ciebie:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00.
Kontury kilku osób

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content