O Nas

Za pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Miasta Jasła odpowiedzialny jest Wydział Funduszy Zewnętrznych.

Do zakresu działania Wydziału należą sprawy pozyskiwania dla Miasta krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, z wyłączeniem promes, dotacji celowych, środków ministerialnych i innych środków, których pozyskiwanie należy do kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Pracą wydziału kieruje kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

Zadania wydziału obejmują w szczególności:

  1. Wyszukiwanie możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
  2. Przygotowanie, opracowanie i składanie wniosków o dofinansowanie we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu.
  3. Prowadzenie nadzoru nad złożonymi wnioskami o dofinansowanie do chwili pozyskania dofinansowania.
  4. Prowadzenie nadzoru wykorzystania przyznanych środków z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
  5. Prowadzenie spraw rozliczeniowych przyznanych środków z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
  6. Wykonanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych związanych z zadaniami wydziału.

W zakresie działań o charakterze informacyjno – szkoleniowym Wydział Funduszy Zewnętrznych organizuje bądź współorganizuje szkolenia i konferencje o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, organizuje Wystawy nt. zrealizowanych projektów, co roku angażuje się w Dni Otwarte Funduszy Europejskich.