Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów hotelarskich na terenie Miasta Jasła

CEL PROCEDURY

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Procedura dotyczy obiektów niebędących hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi, schroniskami i schroniskami młodzieżowymi.

WYMAGANIA

Zgłaszany obiekt:

– musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne,

– musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Załącznik:

ZGŁOSZENIE do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Miasta Jasła (plik do pobrania)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wpis do ewidencji.

Ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych), jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Sprawę załatwia:

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle

tel. 13 44 86 349

Zgłoszenia należy składać na Kancelarię Urzędu Miasta w Jaśle

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek informowania o zmianach/zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim, zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miasta w Jaśle o:

– zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

– uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,

– zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

– zmianie liczby miejsc noclegowych,

– zmianie danych teleadresowych (numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła
  z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy
  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
  i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w tym w związku z obowiązkiem ewidencjonowania innych obiektów hotelarskich na terenie Miasta Jasła.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla Administratora
  w ramach stosownych umów.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content