Strona główna Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

 

Burmistrz Miasta Jasła zarządzeniem nr V40/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Kadencja rady trwa trzy lata. Kompetencje rady reguluje art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Są to:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład osobowy Rady:

 1. Łukasz Książkiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 2. Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Wiceprzewodniczący);
 3. Piotr Samborski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 4. Jerzy Sołtys – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 5. Iwona Trawińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 6. Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 7. Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła (Przewodnicząca);
 8. Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 9. Bogdan Ziemba – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 10. Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 11. Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 12. Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła (Sekretarz).

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle I Kadencji

Zarządzeniem nr V/4/2020 Burmistrz Miasta Jasła w dniu 8 stycznia 2020 roku powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Kadencja rady trwa trzy lata. Kompetencje rady reguluje art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Są to:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Dokumenty organizacyjne Rady Seniorów Miasta Jasła:

Skład osobowy Rady:

 1. Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 2. Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 3. Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 4. Małgorzata Więch – Kettele – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 5. Krystyna Długosz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 6. Wiesław Hap – przedstawiciel organizacji pozarządowej (przewodniczący);
 7. Elżbieta Bernal – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 8. Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła (wiceprzewodnicząca);
 9. Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 10. Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 11. Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 12. Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła (sekretarz).
Skip to content