Strona główna Obrona cywilna

Obrona cywilna

Cele zadania i organizacja obrony cywilnej.

Pod pojęciem obrony cywilnej (ochrony ludności, ochrony cywilnej) należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy – zgodnie z przepisami prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. Elementy powyższej definicji świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej i stawiają ją na należnym miejscu w systemie obronnym państwa.

Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej.

     Prawo krajowe

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 j.t.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 108, poz. 698).

Prawo międzynarodowe

Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12 sierpnia 1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r. Należą do nich:

 • I konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych;
 • II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu;
 • III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych;
 • IV konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju i wojny.

I. W czasie pokoju.

 1. działalność planistyczna;
 2. szkolenia z zakresu obrony cywilnej;
 3. upowszechnienie problematyki obrony cywilnej;
 4. prace organizacyjne;
 5. tworzenie formacji OC;
 6. prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych i powołanych do OC;
 7. przygotowanie ludności do uczestnictwa  w powszechnej samoobronie;
 8. postępowanie po ogłoszeniu alarmu;
 9. przygotowanie do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, wody, produktów rolnych i pasz;
 10. utrzymanie w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony;
 11. przygotowanie i wykorzystanie domowych  pomieszczeń ochronnych.

II. W czasie wojny.

 1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;
 2. ochrona ludności przed współczesnymi środkami rażenia;
 3. organizację  i prowadzenie akcji ratowniczych;
 4. udzielanie pomocy medycznej;
 5. zapewnienie tymczasowych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 6. utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 7. pomoc służbą użyteczności publicznej i grzebaniu zmarłych;
 8. ochrona zakładów przemysłowych, urządzeń użyteczności publicznej, gospodarki rolnej i handlowej, wody  oraz produktów żywnościowych i pasz;
 9. ochrona dóbr kultury i ważnej dokumentacji technicznej.

W Jaśle obecnie powołanych jest 25 formacji OC na bazie 13 zakładów pracy z terenu miasta oraz 1 formacja OC na bazie pracowników Urzędu Miasta Jasła.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania