Strona główna Nasze Miasto

Nasze Miasto

Herb Miasta

Stanowi go gotycka tarcza o czerwonym tle ze złotą koroną i umieszczonym pod nią również złotym monogramem: JAR (Joannes Albertus Rex). Herb miasta ma gotycką formę, zarówno korony jak też monogramu JAR.

Powstanie herbu miasta łączy się z osobą króla Jana Olbrachta, który dobrze zapisał się w dziejach miasta, nadając mu przywileje umożliwiające podźwigniecie się miasta z upadku po klęskach żywiołowych i upadku gospodarczym w XV w.

W XX w. herb miasta był trzykrotnie zmieniany i uzupełniany. W 1925 r. Adam Chmiel opracował jego pierwszą wersję, nawiązującą do jedynego zachowanego wizerunku herbu miasta z połowy XVI w. Herb ten posiadał czerwone tło, a monogram i koronę w kolorze srebrnym lub białym. W wydanej w 1960 r. książce Mariana Gumowskiego Herby miast polskich, autor przedstawia herb miasta w nieco odmiennej formie. Tło tarczy herbowej jest niebieskie, a pozostałe elementy herbu-złote. W latach 90-tych XX w. przywrócona zostaje pierwotna, tj. przedwojenna kolorystyka herbu miasta. Tło herbu jest czerwone, a korona królewska i monogram JAR złote.

W 2005 r. ostatecznie zostają potwierdzone w uchwale Rady Miejskiej Jasła barwy i symbole zawarte w herbie miasta.

Alfred Sepioł

Pieczęć

Miasto posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm, w polu korona trójlistna, bogato zdobiona drogimi kamieniami, pole szrafowane na czerwono w nim widoczny majuskularny gotycki monogram JAR barwy białej. Napis otokowy, naśladujący majuskułę gotycką dla Rady brzmi: „Rada Miejska Jasła” dla Urzędu: „Urząd Miasta w Jaśle.”

Flaga

Flaga Miasta Jasła przedstawia herb Miasta Jasła umieszczony pośrodku górnej części płata flagi w kolorze czerwonym, pozostała dolna część flagi jest w kolorze żółtym.

Płat flagi o proporcjach boku krótszego do dłuższego 5 : 8. ¾ górnej części płata w kolorze czerwonym, pozostała (dolna) ¼ w kolorze żółtym. Pośrodku górnej części płata znak herbowy Miasta Jasła – ukoronowany monogram JAR w kolorze żółtym, bez tarczy, o wysokości równej 2/5 wysokości płata.

Św. Antoni patronem miasta Jasła

Św. Antoni Padewski urodził się w Lizbonie w 1195 r. Rodzice, pragnąc wykształcić syna na sędziego, wysłali go na studia. Fernando, takie imię otrzymał na chrzcie, postanowił jednak wstąpić do zakonu Kanoników Regularnych. W 25. roku życia został wyświęcony na kapłana w Coimbrze, gdzie udał się po opuszczeniu klasztoru. W 1220 r. opuścił kościół św. Krzyża w Coimbrze i wstąpił do zakonu Franciszkanów, przyjmując imię Antoni. Jako franciszkanin wyruszył na misje do Maroka. W Afryce zachorował i musiał wrócić do kraju. Ciężko pracował, udzielając się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kazania przyciągały rzesze słuchaczy. Zmarł w wieku 36 lat.

Kult św. Antoniego upowszechnił się w Jaśle, szczególnie dzięki istnieniu klasztoru Ojców Franciszkanów i figury św. Antoniego. W dniu 27 marca 1996 r. Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę o uznaniu św. Antoniego Padewskiego patronem miasta, a decyzję tę ze strony kościoła katolickiego zatwierdziła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 listopada 1997 r. Figura patrona Jasła, która cudownie ocalała ze zburzonego w czasie II wojny światowej kościoła Franciszkanów, obecnie znajduje się w nowej świątyni wybudowanej w latach 60. XX w. u zbiegu ulic 3-Maja i Szopena. Figurę wykonał artysta rzeźbiarz Antoni Popiel ze Lwowa w 1904 r. Przedstawia ona świętego, trzymającego na rękach Dziecię Jezus. Tematykę życia św. Antoniego przybliżają także witraże umieszczone w prezbiterium kościoła. Święty Antoni jest m.in. patronem osób i rzeczy zaginionych.

Źródło: Zdzisław Świstak, Św. Antoni Padewski Patron Jasła, 1996, wyd. „Bratni Zew”, Kraków

Hejnał

Miasto posiada hejnał, utwór muzyczny powstały na motywach melodii ludowej: „A w tym jasielskim mieście”. Hejnał został opracowany w 2005 r. przez Jana Szczecinę.

Zapis nutowy

Sztandar

Nadany w kwietniu 2024 roku sztandar jest kolejnym oprócz herbu, pieczęci i flagi symbolem Jasła. Jego nadanie jest kontynuacją zapoczątkowanej jeszcze w latach 90. XX wieku odbudową symboliki miejskiej według miejscowej, wielowiekowej tradycji historycznej. Decyzja o tym, że Jasło będzie miało swój sztandar zapadła w 2018 roku. Został on zaprojektowany i zamówiony za pieniądze Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta Jasła, w skład którego weszli radni miejscy siódmej i ósmej kadencji oraz władze jasielskiego samorządu. Pozytywna opinia dotycząca projektu sztandaru wydana została 20 lutego 2024 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej zawierającej ocenę projektu w zakresie jego zgodności z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej.

Sztandar złożony jest z dwóch płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisami. Płaty zszyte ze sobą i obszyte frędzlami, umocowane kółkami do iglicy drzewca. Płat sztandaru Miasta Jasła w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm.

Uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Jasła oraz określenia zasad jego używania” podjęli radni Rady Miejskiej Jasła podczas sesji, która odbyła się 25 marca 2024 r.

Na awersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się godło (sam Orzeł Biały według wzoru ustawowego) w wielkości 2/3 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Płat obszyty po obwodzie taśmą barwy złotej o szerokości 4 cm. Orzeł haftowany jest srebrnym szychem barwy jaśniejszej i ciemniejszej, korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem, na koronie elementy haftowanego szychu w kolorze miedzianym.

Na rewersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się monogram JAR z koroną, elementy herbu Miasta Jasła, haftowane żółtym szychem o wysokości 1/2 płata sztandaru. Powyżej monogramu nazwa „Miasto Jasło” pisana majuskułą o wysokości 1 /16 płata sztandaru. Poniżej monogramu napis „1365” o wysokości 1/16 płata sztandaru. Napisy haftowane złotym szychem. Płat obszyty po obwodzie taśmą barwy złotej o szerokości 4 cm.

„Sztandar Miasta Jasła jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Miasto Jasło jako jednostkę samorządu terytorialnego i używany jest w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek” – uchwała Rady Miejskiej Jasła.

Używany będzie podczas:

  • sesji Rady Miejskiej Jasła o uroczystym charakterze
  • składania ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Jasła i Burmistrza Miasta Jasła
  • ważnych uroczystości samorządowych i państwowych
  • doniosłych rocznic i świąt narodowych
  • uroczystości z oficjalnym udziałem przedstawicieli Miasta Jasła

Sztandar eksponowany jest na co dzień w głównym budynku Urzędu Miasta w Jaśle, w specjalnej, przygotowanej gablocie. Znajduje się ona na pierwszym piętrze budynku, obok wejścia do sali obrad, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej Jasła.

Skip to content