12,7%

1344

5 453,40 zł

Kapitał ludzki

Jasło dysponuje znacznymi zasobami ludzkimi – na dzień 31.05.2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1344 bezrobotnych mieszkańców miasta. Stopa bezrobocia w powiecie jasielskim wg stanu na 30.04.2024 roku wynosiła 12,7%.

Osoby poszukujące pracy w Jaśle posiadają najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe (branżowe), policealne i średnie zawodowe (59,72%), lecz nie brakuje również osób z wykształceniem wyższym (12,14%). Do licznie reprezentowanych grup zawodowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych należą: sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, ślusarz, robotnik gospodarczy, krawiec, ekonomista, pomocniczy robotnik budowlany, murarz, technik budownictwa, technik mechanik.

Na terenie Jasła funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych, średnich i zawodowych oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły średnie posiadają szeroką ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200 absolwentów. Struktura absolwentów jest następująca:

  • absolwenci liceów ogólnokształcących – 40,6%,
  • absolwenci techników – 42,5%,
  • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 16,9%.

Jasielscy maturzyści najczęściej kontynuują swoją edukację na uczelniach w: Rzeszowie, Krakowie i Jaśle a także w innych ośrodkach akademickich w kraju.

W Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle studenci kształcą się na studiach w następujących specjalnościach i kierunkach: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Transport. Więcej informacji na stronie: https://www.ahe.lodz.pl/jaslo.

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzone jest kształcenie na kierunkach: Administracja, Politologia, Pedagogika. Więcej informacji na stronie: https://www.psw.jaslo.pl/.

Absolwenci jasielskich szkół średnich podejmują naukę również w oddalonym o 20 km Krośnie. Tamtejsza Karpacka Państwowa Uczelnia (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie) posiada szeroką ofertę edukacyjną obejmującą zarówno kierunki inżynierskie jak i licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

W Jaśle działa Centrum Kształcenia Zawodowego zapewniające praktyczną naukę zawodu uczniom uczęszczającym do szkół zawodowych powiatu jasielskiego, a także słuchaczom różnych form kursowych. W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
w Centrum powstało 5 specjalistycznych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

Dzięki działalności Centrum, które zapewnia kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii, przedsiębiorcy mają dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej z terenu powiatu jasielskiego.

Konkurencyjne koszty pracy

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim wyniosło 5 453,40 PLN, co odpowiada 81,32% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce i 96,30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie podkarpackim (2022 r.)

Dostępność komunikacyjna

Obraz przedstawiwający położenie miasta na mapie Polski oraz jego usytuowanie transgraniczne, odległość do najbliższych przejść granicznychJasło jest usytuowane na ważnych krajowych szlakach komunikacyjnych. Przez miasto przebiega droga krajowa DK 28 Zator – Medyka oraz droga krajowa DK 73 Jasło – Wiśniówka. Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Jasło stanowi w województwie podkarpackim ważną arterię komunikacyjną – równoległą do autostrady A4 i DK 94. Obecnie trwają prace nad lepszym skomunikowaniem Jasła z autostradą A4 poprzez przebudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło-Pilzno. Docelowo zakłada się modernizację części drogi oraz budowę nowych odcinków stanowiących obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Również w Jaśle rozpoczynają swój bieg drogi wojewódzkie: DW 992 Jasło – Ożenna oraz DW 988 Warzyce (przy granicy z miastem) – Babica. Planowana jest ponadto budowa drogi szybkiego ruchu S19, z którą Jasło będzie skomunikowane poprzez zmodernizowaną drogę krajową nr 28. Przez miasto przebiegają również dwie linie kolejowe: nr 108 Stróże – Krościenko i nr 106 Rzeszów – Jasło. Odległość Jasła od autostrady jest zadowalająca, gdyż wynosi 60 km, podobnie jak do międzynarodowych portów lotniczych: Rzeszów-Jasionka – 80 km i Kraków-Balice – 155 km. W Jaśle zlokalizowane jest natomiast lądowisko dla helikopterów i małych samolotów.

Proinwestycyjne dokumenty planistyczne

Teren Jasła w bardzo wysokim stopniu pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Aż 95% terenów przeznaczonych pod inwestycje posiada odpowiedni mpzp. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Miasto Jasło dokonuje aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Inkubator przedsiębiorczości logotyp

Przyjazny klimat do rozwoju własnej firmy

Początkujący przedsiębiorcy z branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz branż związanych z „jakością życia” korzystają ze wsparcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Panuje w nim wyjątkowo korzystny mikroklimat do wzrastania i dojrzewania firm. W ścisłym centrum miasta mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają do dyspozycji komfortowe stanowiska pracy typu open space oraz kameralne biura. Łącze światłowodowe symetryczne zapewnia identyczne prędkości maksymalne w obie strony.

W ramach oferty Inkubatora przedsiębiorcy wynajmują kompletnie wyposażone stanowiska biurowe wraz z zapleczem biurowo-technicznym oraz pakietem profesjonalnych usług doradczych przydatnych przy zakładaniu i rozwijaniu firmy. Do dyspozycji Klientów Inkubatora Przedsiębiorczości jest również nowoczesna sala szkoleniowa oraz powierzchnia reklamowa na stronie internetowej Inkubatora. Organizowane są również spotkania tematyczne z ekspertami i instytucjami otoczenia biznesu oraz działania wspierające networking branżowy. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej www.inkubatorjaslo.pl.

Podatki

Wysokość stawek podatków lokalnych, w granicach określonych przez stosowne obwieszczenia Ministra Finansów, określa w drodze uchwały Rada Miejska.

Roczne stawki podatku od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą (stan na 2024 r. )


Aktualne rachunki bankowe Urzędu Miasta w Jaśle

Podatek od środków transportowych

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XCVII/832/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji
początkowej na terenie miasta Jasła.

Uchwała Nr XCVIII/840/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na
wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła.

Profesjonalizm i przychylność dla inwestorów

Sprawną i profesjonalną obsługę wszystkich klientów Urzędu gwarantuje System Zarządzania Jakością dostosowany do specyfiki administracji samorządowej. Średni termin załatwienia wszystkich spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle w roku 2023 wyniósł 7,03 dni.

Jednocześnie jednym z priorytetów miejskiej polityki rozwojowej jest wspieranie podmiotów, chcących inwestować w Jaśle. Burmistrz Miasta Jasła deklaruje pełne zaangażowanie Urzędu Miasta w Jaśle, dzięki czemu czas załatwienia niezbędnych formalności, związanych z pozwoleniami dla nowych inwestycji może zostać ograniczony do kilku miesięcy.

Skip to content