Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-28 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak napisów w materiałach nadawanych na żywo.
  • W niektórych miejscach kontrast jest zbyt niski.
  • Audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie).
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
    wyłączenia:
  • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Wilk, e-mail: b.wilk@um.jaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 44 86 329. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta w Jaśle, budynek główny ul. Rynek 12

Do budynku prowadzą 2 wejścia główne, od ul. Rynek i ul. Basztowej i jedno awaryjne od strony ul. Jana Pawła II.
Do wejścia od strony ul. Rynek i ul. Jana Pawła II prowadzą: schody.
Do wejścia od strony ul. Basztowej prowadzi bezpośrednio chodnik.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda, dostępna bezpośrednio z poziomu ulicy Basztowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przy budynku, od strony ul. Basztowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W wyniku tymczasowej nieobecności naszego pracownika tłumaczenie migowe poprzez kontakt osobisty jest chwilowo niedostępne. Powracamy z nim na stałe od początku września 2021 r. Obecnie poszukujemy alternatywnej usługi tłumaczenia migowego poprzez kontakt osobisty na czas nieobecności naszego pracownika. O alternatywnej dostępności powiadomimy Państwa możliwie najszybciej.

2. Budynek Urzędu Miasta w Jaśle ul. Floriańska 8a

Do budynku prowadzi 1 wejście.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o udanie się do Informacji budynku głównego przy ul. Rynek 12, wejściem od strony ul. Basztowej. Pracownik zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna będzie mogła załatwić sprawę na miejscu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym przy ul. Rynek 12.
Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W wyniku tymczasowej nieobecności naszego pracownika tłumaczenie migowe poprzez kontakt osobisty jest chwilowo niedostępne. Powracamy z nim na stałe od początku września 2021 r. Obecnie poszukujemy alternatywnej usługi tłumaczenia migowego poprzez kontakt osobisty na czas nieobecności naszego pracownika. O alternatywnej dostępności powiadomimy Państwa możliwie najszybciej.

3. Budynek Urzędu Miasta w Jaśle ul. Kazimierza Wielkiego 5

Budynek Urzędu Miasta w Jaśle ul. Kazimierza Wielkiego 5
Budynek jest usytuowany w ścisłym centrum miasta Jasła, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne – bezpośrednio z przyległego chodnika ul. Kazimierza Wielkiego oraz boczne od podwórza. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. W godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (13) 44 86 371.
Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja. Wszystkie pomieszczenia parteru jak i wszystkie pomieszczenia piętra są na jednym poziomie. Szerokość korytarzy i brak progów umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach.
Sala konferencyjna i pomieszczenia przeznaczone dla funkcjonowania inkubowanych firm dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost drzwi wejściowych.
W budynku jest winda. Winda łączy kondygnacje budynku od parteru do pierwszego piętra. Dostosowana do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących (wypukłe cyfry, alfabet Brille’a), osób na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform.
Przy budynku brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niedalekiej odległości na ul. Stromej na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaśle.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Obiekt wyposażony jest w urządzenie kontrolujące strefy wejścia na teren budynku. System oparty jest na magistrali dwuprzewodowej z funkcją pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna emituje sygnały elektromagnetyczne w celu zakomunikowania dźwiękiem wszelkich połączeń przychodzących. Funkcja jest przydatna dla użytkowników z upośledzeniem słuchu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem panelu sterującego windą) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W wyniku tymczasowej nieobecności naszego pracownika tłumaczenie migowe poprzez kontakt osobisty jest chwilowo niedostępne. Powracamy z nim na stałe od początku września 2021 r. Obecnie poszukujemy alternatywnej usługi tłumaczenia migowego poprzez kontakt osobisty na czas nieobecności naszego pracownika. O alternatywnej dostępności powiadomimy Państwa możliwie najszybciej.


W wyniku tymczasowej nieobecności naszego pracownika tłumaczenie migowe poprzez kontakt osobisty jest chwilowo niedostępne. Powracamy z nim na stałe od początku września 2021 r. Obecnie poszukujemy alternatywnej usługi tłumaczenia migowego poprzez kontakt osobisty na czas nieobecności naszego pracownika. O alternatywnej dostępności powiadomimy Państwa możliwie najszybciej.

4. Budynek Urzędu Miasta w Jaśle ul. Sokoła 8

Do budynku prowadzi 1 wejście.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o udanie się do Informacji budynku głównego przy ul. Rynek 12, wejściem od strony ul. Basztowej. Pracownik zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna będzie mogła załatwić sprawę na miejscu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym przy ul. Rynek 12.
Przy budynku nie znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niedalekiej odległości, na parkingu na Placu Żwirki i Wigury.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W wyniku tymczasowej nieobecności naszego pracownika tłumaczenie migowe poprzez kontakt osobisty jest chwilowo niedostępne. Powracamy z nim na stałe od początku września 2021 r. Obecnie poszukujemy alternatywnej usługi tłumaczenia migowego poprzez kontakt osobisty na czas nieobecności naszego pracownika. O alternatywnej dostępności powiadomimy Państwa możliwie najszybciej.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Aktualnie trwają prace nad odpowiednim opisaniem plików graficznych.
Aktualnie trwają prace nad dodaniem do filmów napisów dla osób głuchych.