Strona główna System Konsultacji Społecznych

System Konsultacji Społecznych

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez samorząd działań. W ramach konsultacji przedstawiciele samorządu Miasta Jasła mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte. Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Są też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych podmiotów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą samorządowi Miasta Jasła podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

Rada Miejska Jasła, początkiem 2018 roku przyjęła uchwałę regulującą tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2018 roku, pozycja 678.

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/678/akt.pdf

Podjęcie uchwały miało bezpośredni związek z budowaniem przez Miasto Jasło systemu konsultacji społecznych porządkującego dotychczasowy sposób prowadzenia konsultacji. Od tej pory do wypowiadania się w prowadzonych przez Miasto konsultacjach będzie można używać platformy elektronicznej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, który znajduje się pod adresem:

http://konsultacje.um.jaslo.pl

W konsultacjach można wziąć udział również poprzez wypełnienie formularza konsultacji, dostępnego w Urzędzie Miasta w Jaśle – szczegóły dotyczące miejsca pobierania i składania formularzy będą zawarte w ogłoszeniach o przeprowadzeniu konsultacji.

Skip to content