„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”

57

„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Cel projektu: Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych na zdegradowanych terenach miasta Jasła poprzez nadanie nowych funkcji obiektowi i przestrzeniom publicznym oraz realizację działań niwelujących wykluczenie społeczne. Wartość projektu:  14  918  215,27 zł Dofinansowanie UE: 9 421 297,73 zł Termin realizacji od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. Zakres projektu obejmuje: – adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle, – rewitalizacje obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP: remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski, – prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w Parku Miejskim, – utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim, – budowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.