Strona główna „Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości”.

„Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości”.

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Liderem projekt jest Miasto Jasło a partnerami : Miasto Vranov n/Topl’ou, Miejska Biblioteka Publiczna i jasielski Dom Kultury.

Wartość projektu: 2.456.782,50 Euro  / 10.490.641,27 PLN, w tym:

  • Miasto jasło 4.617.89,13 PLN
  • JDK – 379.981,54 PLN
  • MBP – 300.064,94 PLN

Wartość projektu po stronie słowackiej wynosi 1.216235,52 Euro

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza zarówno pod względem poprawy jego jakości, jak i pośrednio przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej. Projekt ma na celu również stworzenie warunków do ożywienia społeczno-gospodarczego miast partnerskich Jasła i Vranova.

Głównym celem projektu jest: Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez integrację transgraniczną i budowanie wspólnejtożsamości.

Realizacji powyższego celu głównego projektu, służyć będą opisane poniżej cele szczegółowe:

  • Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego- cel ten zostanie osiągnięty przez utworzenie transgranicznego produktu turystycznego oraz udostępnienie innowacyjnej i responsywnej przestrzeni publicznej, stanowiącej miejsce integracji społecznej i prezentacji wydarzeń kulturalnych.
  • Wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz europejskiej mieszkańców- cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację wspólnych polsko-słowackich wydarzeń kulturalnych, takich jak warsztaty teatralno-taneczne, uliczne przedstawienia teatralne, warsztaty i konkursy wokalne, wsparcie inicjatyw młodzieżowych. 

Wnioskodawcom zależy na spowolnieniu lub nawet całkowitemu zahamowaniu trendu migracji poza Jasło i Vranova mieszkańców poniżej 35 roku życia. 

Projekt po stronie polskiej będzie realizowany przez 3 podmioty:, MBP i JDK w sferze społecznej.

  1. Miasto Jasło

Działania Miasta dotyczą sfery materialno-technicznej i będą polegały na:

1) opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przekształcenia przestrzeni publicznych w otoczeniu Placu Żwirki i Wigury, w szczególności zaś Placu Inwalidów i pasażu pomiędzy Placem Żwirki i Wigury a Placem Inwalidów oraz przebudowa w/w obszaru.

Proponowana koncepcja reorganizacji przestrzeni oparta jest na planie stworzenia tzw. responsywnej przestrzeni publicznej, to jest takiej organizacji tej przestrzeni i wyposażeniu jej w różnorodne elementy, które „wchodzą” w reakcję/interakcję z użytkownikiem – światłem, dźwiękiem (w tym muzyką) obrazem lub ruchem. Możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne, to. np. oświetlenie LED zasilane bezprzewodowo (pole elektromagnetyczne), reagujące na obecność ludzi ( zmiana natężenia lub barwy światła) itp.

ANDRÄPLATZ, GRAZ (AUSTRIA) – RESPONSYWNE ZAGOSPODAROWANIE PLACU MIEJSKIEGO – PRZYKŁAD OŚWIETLENIA MIEJSCA SPOTKAŃ.

INTERAKTYWNE I WIELOFUNKCYJNE ELEMENTY PROJ. STUDIO ROOSERGAADEN – MARBLES (FOT. WITRYNA INTERNETOWA STUDIA ROOSERGAADEN).

KUNGSBACKA TORG, SZWECJA –PROJEKT: WHITE ARKITEKTER – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MEBLI MIEJSKICH ZINTEGROWANYCH Z OŚWIETLENIEM.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań świetlnych w przestrzeniach publicznych, coraz częściej wykorzystywane jest w celu  rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych europejskich miastach (segregacji, dezintegracji, opuszczenia czy nawet zaniedbania). Nietypowe, atrakcyjne wizualnie (a w części również responsywne) formy świetlne  mają za zadanie przyciągać różnorodnych użytkowników w przestrzenie współczesnego miasta, dając okazję do interakcji czy zabawy w grupie, zamiast w pojedynkę, iPhone’m czy tabletem.

Oprócz wykorzystania technologii do stymulowania interakcji w sferze wizualnej ( światło, ruch) możliwe i pożądane jest wprowadzenie elementów dających możliwości do zabawy dźwiękiem – kreacji audio. Poniżej przykład bardzo prostego urządzenia “grającego” pod stopami przechodnia, ruchomego, do umieszczania w różnych miejscach.

OBIEKT ARANŻUJĄCY INTERAKTYWNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ – ZACHĘCAJĄCY DO „MUZYKOWANIA” – PROTOTYP ZAPROJEKTOWANY PRZEZ GOURI SHUN’A (ŹRÓDŁO: PLAYFUL INTERACTION FOR PUBLIC SPACES).

Przekształcenie tej przestrzeni powinno zostać zaprojekowane również  przy wykorzystaniuoryginalnych, niespotykanych w innych polskich miastach, mebli ulicznych i równie interesującej wizualnie pozostałej galanterii ulicznej

Rozmiar czcionek
Tryb czytania