Projekt „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typu „Inkubatory przedsiębiorczości”.

63

Cel projektu: Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego, poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Wartość projektu: 1 782 607,97 zł Dofinansowanie UE: 898 165,81 zł Termin realizacji od 19.12.2018 r. do 30.09.2020 r. Zakres projektu obejmuje: przeprowadzenie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu na potrzeby utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.