Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

60

Cel projektu: wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W ramach projektu Miasto Jasło zakupi 195 sztuk sprzętu służącego do nauki zdalnej w tym:

  • 3 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami,
  • 187 laptopów,
  • 5 tabletów.

Wartość projektu ogółem: 503 538,00 zł

Kwota dofinansowania: 503 538,00 zł

Termin realizacji: 30.03.2022 – 31.01.2023 r. 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.