Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 2682/1, obr. 02 – Ulaszowice

39

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.