Budynek urzędu miasta w jaśle
Urząd Miasta

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem
  Działka ewid. nr 1339/4 o pow. 0,0706 ha   obręb 07 – Południe   Księga wieczysta KS1J/00008184/1  Część – wynosząca 15 m² działki ewid. nr 1339/4 obr. 07 – Południe  przeznaczona do oddania w najem z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.     Działka stanowi teren płaski, zlokalizowana przy ul. Baczyńskiego, w znacznej części wykorzystana pod garaże nietrwale związane z gruntem.                     34,35 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  MW17 – „Tereny z podstawowym przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.”  Tryb bezprzetargowy,    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.