Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, części działki ewid. nr 1978/1 obr. 8 – Centrum.

20

GN.6845.186.2023                                                                                                                                                                          Jasło, 2023-11-20

GN.6845.187.2023

GN.6845.188.2023                                                                                                                                                                                                

                               Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyOpis nieruchomościWysokość czynszu  dzierżawy/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
  Działka ewid. nr 1978/1 o pow. 0,0522 ha   obręb 08 – Centrum   KS1J/00042250/5  Część – wynosząca 0,0160 ha – działki ewid. nr 1978/1 obr. 08 – Centrum        Działka stanowi teren płaski, zlokalizowana przy ul. Śniadeckich.                     50,00 zł               (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  KL1 – „Tereny komunikacji: ulice lokalne”.  Tryb bezprzetargowy,    
Część – wynosząca 0,0176 ha – działki ewid. nr 1978/1 obr. 08 – Centrum                    50,00 zł               (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.             
Część – wynosząca 0,0176 ha – działki ewid. nr 1978/1 obr. 08 – Centrum        Ww. części działki przeznaczone są do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródków przydomowych.                50,00 zł               (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.