Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

32

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że 20.11.2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Udział w XXVIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Móricza w Nyíregyháza (Węgry)”, w okresie od 8.12.2023 r. do 10.12.2023 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 28.11.2023 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Udział w XXVIIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Móricza w Nyíregyháza (Węgry)” z Uczniowskim Klubem Sportowym „MOSiR” Jasło.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła