Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła (obszar „Rafineria – ulica 3 Maja”)

107

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła (obszar „Rafineria – ulica 3 Maja”)

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/741/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 304 o godz. 15:30.

Ponadto projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub na adres urzędu.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

                                                                                          BURMISTRZ

Ryszard Pabian

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

(podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

  1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z realizacją zadań planowania przestrzennego na terenie Miasta Jasła.
  4. Podanie danych osobowych w niektórych przypadkach jest warunkiem ustawowym, w przypadku dobrowolnego zgłaszania uwag podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skutecznego realizowania zadań Administratora.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów. Takimi odbiorcami może być Poczta Polska S.A., podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty wymienione w art. 11, 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółowe informacje o odbiorcach można uzyskać w siedzibie Administratora.
  6.  Administrator może przekazać Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (tj. państw trzecich), za wyjątkiem organizacji międzynarodowych w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania wystąpią osoby zamieszkałe poza terenem EOG. Administrator prowadzi korespondencję listowną zabezpieczając dane poprzez wysyłkę listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.