Ogłoszenie wyników konkursu – Opieka wytchnieniowa

39

Burmistrz Miasta Jasła wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.), informuje o wynikach konkursu ofert na realizację w 2024 roku w formie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt całodobowy. Nazwa oferenta, którego oferta została wybrana: Fundacja „Sprawni i Zdrowi” 38-203 Szebnie, Chrząstówka 124.