Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę, części działek ewid. nr 6/38 i nr 10/2 obr. 3A – PGR.

68

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę

PołożeniePrzedmiot najmu/dzierżawyWysokość czynszu najmu/dzierżawyPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem/dzierżawę
Miasto Jasło Obręb nr 3A – PGRCzęść – wynosząca 0,0192 ha – działki ewid. nr 6/38 przeznaczona do oddania w najem z przeznaczeniem pod kort tenisowy. Działka objęta jest księgą wieczystą KS1J/00064804/4.40,05 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.ZP – „Tereny wchodzące w system publicznej, urządzonej zieleni miejskiej.Tryb bezprzetargowy
Cześć – wynosząca łącznie 0,2306 ha – działek ewid. nr 6/38 i nr 10/2 przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego. Działki objęte są księgą wieczystą KS1J/00064804/4.                   100,00 zł                 (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem i dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta i wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.