Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wynikach konkursu ofert na realizację w 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Miasta Jasła w wieku 60+

70

Burmistrz Miasta Jasła, wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), informuje o wynikach konkursu ofert na realizację w 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Miasta Jasła w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Nazwa oferenta, którego oferta została wybrana:
Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Jaśle , ul. W. Pola 41, 38-200 Jasło

I. Nazwa zadania publicznego:
„Realizacja w 2023 w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Miasta Jasła w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego”.

Wysokość przyznanych środków publicznych:

  1. Usługi opiekuńcze: 129 914,00 zł 1(słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100)

    Z upoważnienia Burmistrza
    Dorota Lignar
    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle