2,2 mln złotych na dotacje

134
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle

Miasto Jasło przyznało dotacje na zadnia z zakresu zdrowia publicznego, z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także sportu. W sumie wartość dotacji wyniosła ponad 2,2 mln zł.

Zdrowie publiczne

W zakresie zdrowia publicznego przyznano w sumie dotacje w wysokości 118,5 tys. zł. Przeznaczone one zostaną na zajęcia promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Będą to zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, Oddział Rejonowy PCK w Jaśle (16 tys. zł);  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Rzeszów, Hufiec Jasło (17 tys. zł); Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharzyk, Dawid Droździkowski s.c. (13,5 tys. zł);  oraz na przedsięwzięcia abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia i do rodziny: Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” (15 tys. zł); przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Stowarzyszenie „Twój Potencjał” (57 tys. zł). 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Na ten cel Miasto Jasło przeznaczyło 180 tys. zł. Dotacje otrzymali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski Jasło (90 tys. zł) oraz Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów (90 tys. zł).

Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, w formie dotacji z budżetu miejskiego zabezpieczono na 2023 rok 643 tys. zł. A dotacje dostały: Fundacja „Mówisz Masz” z siedzibą w Jaśle na udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn oraz w ogrzewalni (450 tys. zł); Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (100 tys. zł); Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle (3 750 zł) oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle (3 750 zł) na działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji miedzy innymi spotkań i wycieczek (po 3 750 zł). Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski wsparcie otrzymali: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle (15 tys. zł), Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle (9,5 tys. zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle (8 tys. zł), Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „ Mamy Nadzieję” (9 tys. zł), a także Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – (6 tys. zł).  Na pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji świąt (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich) dotacje przyznano Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło (25 tys. zł). Z kolei na bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dotacje trafiły do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle (7 250 zł) i Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Jaśle (5 750 zł). 

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczył blisko 700 tys. zł, dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Jaśle.

Dotacje sportowe

Wsparcie z jasielskiego budżetu miejskiego, w wysokości 579 tys. zł, na zorganizowanie działań sportowych w 2023 roku otrzymało 11 organizacji związanych ze sportem. Spośród zgłoszonych przedsięwzięć, na poszczególne dyscypliny sportowe przekazano: piłka nożna – 209,5 tys. zł; siatkówka – 261 tys. zł; sporty i sztuki walki – 88,5 tys. zł; narciarstwo, rolkarstwo – 9 tys. zł; pływanie – 9 tys. zł i inne dyscypliny – 2 tys. zł.

Przyznane dotacje: Jasielski Klub Sportowy „Czarni 1910” Jasło – Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej grup młodzieżowych oraz drużyny seniorskiej (160 tys. zł); Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka Hankówka – Brzyszczki”- Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej (13 tys. zł); Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – Podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w AP Czarni Jasło (36,5 tys. zł); MKS „Gamrat-MOSiR” Jasło – Całoroczne szkolenie i udział w turniejach i rozgrywkach ligowych (161 tys. zł); UKS „MOSiR” Jasło – Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet (75 tys. zł); UKS „MOSiR” Jasło – Organizacja i Przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2023 (25 tys. zł), Jasielski Klub Kyokushin Karate – Szkolenie i współzawodnictwo w karate (36 tys. zł); UKS „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” – Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (25 tys. zł); UKS „MOSiR” Jasło – Szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonaleniu i popularyzacji JUDO (25 tys. zł); UKS „Biały Orzeł” – Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę Shorin Ryu Karate (1,25 tys. zł); Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę Iaido & Kobudo (1,25 tys. zł); Klub Sportowy „SPEED” Jasło – Rozwój Narciarstwa Biegowego i Rolkarstwa w Jaśle (8 tys. zł), Fundacja BEAR – Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie narciarstwa alpejskiego (1 tys. zł); Klub Sportowy „SPEED” Jasło – Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu (9 tys. zł); Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła – Organizacja szkolnych miejskich zawodów sportowych (2 tys. zł).  

W budżecie miasta Jasła zabezpieczona kwota na ten cel wynosi 660 tys. zł. Na pozostałe  81 tys. zł planowane jest ogłoszenie dodatkowego terminu składania wniosków.