Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, garaż wraz z częścią działki ewid. nr 479 obr. 08 – Centrum

27
budynek UMJ

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu  najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Budynek garażowy nr 1350 na działce ewid. nr 479 o pow. 0,0564 ha   obręb 8 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00006598/2  Garaż murowany nr 3 o powierzchni użytkowej 2,31 m² wraz z częścią działki ewid. nr 479 obr. 08 – Centrum o powierzchni  zabudowy 4 m².    Garaż położony jest na działce stanowiącej podwórko przy bloku nr 2 przy ul. Sokoła w Jaśle.                     19,64 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  MU10– „Teren z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo-mieszkaniowej  w strukturze zwartej zabudowy miejskiej”.  Tryb bezprzetargowy/ umowa na czas nieokreślony    

Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.