Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

38
Budynek Urzędu Miasta w Jaśle
fot. Grzegorz Zarzyka udostępnione na podst. licencji CC BY-NC-ND 4.0

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu  najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Budynek garażowy nr 1538 na działce ewid. nr 837/11 o pow. 0,0232 ha   obręb 08 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00034944/8  Garaż murowany nr 1 o powierzchni użytkowej 16 m² wraz z częścią działki ewid. nr 837/11 obr. 08 – Centrum o powierzchni  zabudowy 20 m².     Garaż położony jest na działce przy ul. Franciszkańskiej, zabudowanej w całości garażami murowanymi.                     136,00 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  MW1 – „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.  Tryb bezprzetargowy/ umowa na czas nieoznaczony.    

Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.