Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działka ewid. nr 1728/2 obr. 09 – Górka

27
Wschodnia strona budynku Urzędu w Jaśle

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyOpis nieruchomościWysokość czynszu  dzierżawy/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę/ okres dzierżawy
  Działka ewid. nr 1728/2 o pow. 0,0110 ha       obręb 09- Górka Brak księgi wieczystej  Działka ewid. nr 1728/2 o powierzchni 0,0110 ha   Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenia ogródka przydomowego.  Działka stanowi teren płaski, pas zieleni, zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej                   55,70 zł               (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  MN/U14– „Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usług rzemiosła i handlu”    Tryb bezprzetargowy/ na czas nieoznaczony  

Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326, 13 4486323.