GN.6845.49.2020
Jasło, dnia 2020-09-09

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości przeznaczonej  do oddania  w najem
Opis nieruchomości    Przeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/ termin płatności  Forma oddania w najem
Działka ewidencyjna nr 1 obręb nr 6 – Zachód KS1J/00023233/1 13,2 m²

Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem
z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany
z gruntem.
Działka leży w terenach oznaczonych symbolem 5,5, KD – ulice dojazdowe.24,42 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.Tryb bezprzetargowy

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.