Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działka ewid. nr 1 obr. 6 – Zachód.

108

GN.6845.49.2020
Jasło, dnia 2020-09-09

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/ termin płatnościForma oddania w dzierżawę
Działka ewidencyjna nr 1
obręb nr 6 – Zachód KS1J/00023233/1
16 m²

Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.
Działka leży w terenach oznaczonych symbolem 5,5, KD – ulice dojazdowe.50,00 zł (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.Tryb bezprzetargowy

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.