Zarządzenie Nr V/111/2020 Burmistrza Miasta Jasła

34

w sprawie udzielenia dotacji i powierzenia realizacji zadania publicznego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:
§ 1.

 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zgodnie z ofertą złożoną przez Fundację
  Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w dniu 24 sierpnia 2020 roku
  udzielam dotacji Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza
  w wysokości 10 000,00 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).
 2. Dotacja zostaje udzielna na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Dziecięcego
  Uniwersytetu Technicznego w Jaśle w semestrze zimowym 2020/2021”.
 3. Zadanie o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych
  o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami
  Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 –
  2021”.
 4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o realizację
  zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  § 2.
  Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 5. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
 6. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
 7. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.
  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła