Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część działki ewid. nr 2429/1 obr. 08 – Centrum.

21

GN.6845.181.2023                                                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-11-14

                               Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu  najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Działka ewid. nr 2429/1 o pow. 0,4839 ha   obręb 08 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00047557/2  Część – wynosząca 11 m² działki ewid. nr 2429/1 obr. 08 – Centrum  przeznaczona do oddania w najem z przeznaczeniem pod pawilon handlowy „DUO” nr 47.    Działka stanowi teren płaski, zlokalizowana przy ul. Targowej, w znacznej części wykorzystana pod pawilony handlowe „DUO”.                     165,29 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła.  Tryb bezprzetargowy.    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.