Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część działki ewid. 2046/9 obr. 08 – Centrum.

21

GN.6845.182.2023                                                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-11-14

                               Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu  najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Działka ewid. nr 2046/9 o pow. 0,2620 ha   obręb 08 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00039572/4  Część – wynosząca 17 m² działki ewid. nr 2046/9 obr. 08 – Centrum  przeznaczona do oddania w najem z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.     Działka stanowi teren płaski, zlokalizowana przy ul. Kościuszki, w znacznej części wykorzystana pod garaże nietrwale związane z gruntem.                     38,93 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  MW26A – „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.”.  Tryb bezprzetargowy,    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.