Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę, część działki ewid. nr 2177/3 obr. 08 – Centrum.

18

GN.6845.185.2023                                                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-11-16

                               Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot dzierżawyOpis nieruchomościWysokość czynszu  dzierżawy/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
  Działka ewid. nr 2177/3 o pow. 0,0848 ha   obręb 08 – Centrum   Brak księgi wieczystej.  Część – wynosząca 0,0020 ha działki ewid. nr 2177/3 obr. 08 – Centrum  przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.    Działka stanowi teren płaski, zlokalizowana przy ul. Floriańskiej.                     50,00 zł               (rocznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.  1MW/U – „Tereny z podstawowym przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej”.  Tryb bezprzetargowy,    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.