Trwają konsultacje

67
konsultacje - małe

Do 22 listopada potrwają konsultacje społeczne projektów programów współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące szeroko rozumianą działalność społeczną.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta w Jaśle sporządził projekty „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” oraz „Programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026”. W związku z sugestiami organizacji pozarządowych, oprócz obowiązkowego programu rocznego obejmującego 2024 rok, przygotowano również projekt programu wieloletniego obejmującego lata 2024 – 2026.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Systemu Komunikacji z Mieszkańcami Jasła, dostępnego pod adresem https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje . Aby wziąć udział w konsultacjach, należy podać nazwę organizacji, numer KRS (lub innej ewidencji/rejestru), adres siedziby organizacji oraz adres e-mail i numer telefonu. Opinie i uwagi podmiotów, które podadzą błędne lub nieprawdziwe dane (niezgodne z KRS lub inną ewidencją) nie będą brane pod uwagę w procesie konsultacji.

Konsultacje przeprowadzamy w formie opiniowania dokumentu interaktywnego. Po kliknięciu w poszczególne jego części otwiera się okno z możliwością dodawania opinii i uwag w formie komentarzy. Komentarze zapisują się w końcowej części dokumentu. Po zakończeniu opiniowania dokumentu, prosimy kliknąć przycisk „zapisz” co spowoduje zapisanie i przesłanie Państwa uwag i opinii. Formularze konsultacyjne są również dostępne bezpośrednio po kliknięciu w link:

Projekt Programu rocznego na 2024 rok:

https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/konsultacje-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2024-rok,WGWR

Projekt Programu na lata 2024 – 2026:

https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-lata-2024-2026,WGWX

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w sposób tradycyjny. Projekty konsultowanych dokumentów wraz z formularzami papierowymi są udostępnione w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12) i w Generatorze Nauki GEN (ul. Bednarska 2).

Opinie i uwagi można również zgłosić ustnie do protokołu w trakcie otwartego dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada 2023 r., w godzinach 730 – 1700 w Generatorze Nauki GEN (ul. Bednarska 2), pok. 105.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konsultacji społecznych, można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 13 4482 501 lub 13 4482 506 a także za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!