Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – dz. ewid. nr 305 obr. 17- Bryły

35

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym na podstawie Uchwały Nr XLIX/437/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2021 r.

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 na okres 21 dni, to jest od dnia 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. włącznie. Osobom, którym przysługuje roszczenie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.