Podsumowanie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

18

Konsultacje dotyczyły: projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Termin konsultacji: 28.10. – 12.11.2021 r.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni:

  • mieszkańcy miasta Jasła,
  • podmioty działające w obszarze pomocy społecznej,
  • podmioty prowadzące działalność w obszarze lecznictwa odwykowego, w tym
  • organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej miasta www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl.

Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag w postaci tradycyjnej i elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Z głównymi założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. oraz z zadaniami przewidzianymi do realizacji również zapoznał się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Burmistrz
/-/
Ryszard Pabian