Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. ewid. nr 1/140 obr. 3A – PGR

49

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
Na podstawie art. 37 ust.1 i art.38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.)

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 3A – PGR, obejmującej działkę ewid. nr 1/140, o powierzchni 0,0280 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00050547/3.

Nieruchomość jest położona przy ulicy W.Mendysa w Jaśle, w otoczeniu budownictwa mieszkalnego. Działka niezabudowana. Uzbrojenie znajduje się na działkach sąsiednich. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest
w kompleksie oznaczonym symbolem ZP3 – tereny zieleni i wody otwartej.

Cena wywoławcza wynosi 17 945, 70 zł

Wadium wynosi 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 20 grudnia 2021 r. o godz. 10.00
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
15 grudnia 2021 roku wpłacą wadium
na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności  działki,  jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca  wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia  własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed  zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nieprzystąpienie do  zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie  powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Powierzchnia nieruchomości podana została na podstawie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jaśle. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.                                   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013) 44 86 328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.