Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że 7.11.2023 r. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego złożyło ofertę na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, pn. „80. rocznica Akcji „Gamrat” – zdobycia broni przez żołnierzy Obwodu ZWZ-AK Jasło”, w okresie od 17.11.2023 r. do 20.12.2023 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 17.11.2023 r. do godziny 14.00 można
zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu,
po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. „80. rocznica Akcji „Gamrat” – zdobycia broni przez żołnierzy Obwodu
ZWZ-AK Jasło” z Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła