BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2613/4 o powierzchni 0,1302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą KS1J/00007290/0

Działka położona jest przy skrzyżowaniu ulic Produkcyjnej i Bieszczadzkiej w Jaśle. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Produkcyjna, wymagana budowa zjazdu. Przez działkę przebiega kanalizacja sanitarna, gazociąg i napowietrzna linia elektroenergetyczna

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła  dla obszaru „WARZYCE I Nr 70” działka położona jest w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem „4.U” .

Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę usługową związaną z handlem detalicznym i hurtowym oraz specjalistycznych salonów sprzedaży, nie przekraczających 2000 m2  powierzchni sprzedaży, a także zabudowę rzemiosła  i wytwórczości.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

  1)  zabudowę budynkami pomocniczymi jak budynki magazynowe, gospodarcze i garaże,

  2)  miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy,

  3)  zieleń tzw. izolacyjną  i ozdobną z elementami małej architektury,

  4)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej

Cena wywoławcza netto wynosi 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium wynosi 5 000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 kwietnia 2018 ROKU O GODZ. 1000  W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku wpłacą wadium  w pieniądzu na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział  w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca wadium  nie wygra  przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi  w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa własności nieruchomości w  ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Przed  otwarciem  przetargu  należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osoby fizycznej dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne  pełnomocnictwa  oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328.  

Ogłoszenie zamieszczono w prasie lokalnej, na portalach internetowych: www.jaslo.pl, www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12, II piętro.