Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych – obręb nr 20 „Podzamcze”

205

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRAEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
POŁOŻONYCH W JAŚLE OBRĘB NR 20 – „PODZAMCZE”

  1. Nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 20 – „Podzamcze” o powierzchni 0,3038 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 397/3, objętej księgą wieczystą KS1J/00032184/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz obszaru Natura 2000. Działka leży na terenie na którym, według obowiązujących map zagrożenia powodziowego, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga krajowa Nr 73) poprzez ogólnodostępną drogę miejską (działki nr 212/1, nr 211/4) i drogę służebną po sąsiedniej działce nr 397/1. Sieci komunalne położone są na działkach sąsiednich. Działkę przecina gazociąg.

Dla przedmiotowej działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na zamierzoną inwestycję na działce należy uzyskać decyzję Burmistrza Miasta Jasła o warunkach zabudowy.

W przypadku, gdy planowana inwestycja może oddziaływać na środowisko, warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest wcześniejsze uzyskanie decyzji środowiskowej.

Cena wywoławcza netto wynosi 56 385,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Wadium wynosi 6 000 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 kwietnia 2018 ROKU O GODZ. 1100 W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

  1. Nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 20 – „Podzamcze” o powierzchni 0,3227 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 397/4, objętej księgą wieczystą KS1J/00032184/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz obszaru Natura 2000. Działka leży na terenie na którym, według obowiązujących map zagrożenia powodziowego, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga krajowa Nr 73) poprzez ogólnodostępną drogę miejską (działki nr 212/1, nr 211/4). Sieci komunalne położone są na działkach sąsiednich. Działkę przecina linia telekomunikacyjna napowietrzna.

Dla przedmiotowej działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na zamierzoną inwestycję na działce należy uzyskać decyzję Burmistrza Miasta Jasła o warunkach zabudowy.

W przypadku, gdy planowana inwestycja może oddziaływać na środowisko, warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest wcześniejsze uzyskanie decyzji środowiskowej.

Cena wywoławcza netto wynosi 59 893 ,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)

Wadium wynosi 6 500 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 kwietnia 2018 ROKU O GODZ. 1200

W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności nieruchomości w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osoby fizycznej dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328.

Ogłoszenie zamieszczono w prasie lokalnej, na portalach internetowych: www.jaslo.pl, www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12, II piętro.