Uprzejmie zapraszam na LVI Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu

1 grudnia 2017 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 580/.

  1. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak