Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udziału w komisji konkursowej

65

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i Ogłoszenia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 01.12.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania własnego gminy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła na 2018 rok.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 15.12.2017 r.
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój 5.

BURMISTRZ
Ryszard Pabian