Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej Jasła

93

L Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów:
  • Zatwierdzenie Protokołu z XLVIII Sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie Protokołu z XLIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2017 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka – Floriańska” – Nr 50 /druk nr 508/,
  • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 509/,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dworcowa – Metzgera” /druk nr 510/,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa” /druk nr 511/,
  • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście” Nr-52 /druk nr 512/,
  • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle na lata 2018 – 2020 /druk Nr 501/,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czudec na realizację zadania: „Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride w miejscowości Czudec na części działki o nr ewid. 479/4
   i w miejscowości Babica na części działki o nr ewid. 1232” /druk Nr 504/,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na realizację zadania: „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami” /druk Nr 505/,
  • przyznania nagrody rocznej za 2016 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury
   w Jaśle /druk Nr 502/,
  • przyznania nagrody rocznej za 2016 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury
   w Jaśle /druk Nr 503/,
  • wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych położonych w Jaśle obręb Nr 23- Warzyce w drodze przetargu /druk nr 506/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /druk Nr 507/.
  • wskazania 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /druk nr 513/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad L Sesji RMJ.