Zarządzenie Nr V/126/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

40

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zarządzam, co następuje:
§1

  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 20.06.2022 roku, udzielam dotacji Klasztorowi Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w wysokości 1369,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „RADOSNA PRZYSTAŃ na szlaku etnokultury”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
  4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle,
  2. publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle,
  3. publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/-/
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła