Obwieszczenie burmistrza Brzostku

51

W dniu 30 czerwca 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło”.

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku (ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek), w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach: 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Decyzja została wysłana również do: Urzędu Gminy Jodłowa, Urzędu Miejskiego w Pilźnie, Urzędu Gminy w Brzyskach, Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, Urzędu Miasta w Jaśle, Urzędu Gminy w Jaśle. Treść decyzji udostępniono również na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Brzostku pod adresem http://bip.brzostek.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Brzostku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Burmistrz Brzostku
(-)
Wojciech Staniszewski

  1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku
  2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Jodłowa, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pilźnie, zgodnie z art. 49 Kpa w związku
  4. z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  5. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Brzyskach, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  6. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  7. 6.Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta w Jaśle, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  8. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Jaśle, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  9. A/a