Zarządzenie Nr V/125/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5.10.2020 r.

88

w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Jaśle zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 17.09.2020 roku, udzielam dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, Oddział w Jaśle w wysokości 3 800,00 złotych (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Szlak historii Jasła”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań Publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021”.
  4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
  2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
  3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła

Zarządzenie Nr V/125/2020 Burmistrza Miasta Jasła