Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z 5 października 2020 r.

123

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła dotyczącego uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), § 2, 4 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 678) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

  1. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji trwający od 6 października 2020 r. do 19 października 2020 r.
  2. Konsultacje swym zasięgiem obejmują wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Jasła.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą poprzez opiniowanie poszczególnych zapisów projektu uchwały, o którym mowa w § 1 w formie:
1) elektronicznej – za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego w internecie pod adresem www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl;
2) pisemnej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 pokój nr 19 „Kancelaria” (parter), w godzinach pracy Urzędu.

§ 3. Konsultacje przeprowadzi zespół w następującym składzie:
1) Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, Przewodniczący Zespołu;
2) Jadwiga Gancarz – Żebracka – Kierownik Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, członek Zespołu;
3) Iwona Byczek – starszy inspektor, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, członek Zespołu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Iwonie Byczek – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji:
1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle,
2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle,
3) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ryszard Pabian
/-/
Burmistrz Miasta Jasła