Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/4

68

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. K. Wielkiego 5, w działkach ewid. nr 395, Obręb nr 8 – Centrum oraz częściach wspólnych budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,71 m2 na co składają się:  dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC przedpokój oraz spiżarka.

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa. Pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica o pow. 11,70 m2.

Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działce ewid. nr 395 wynosi 7141/67023.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 112 000 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę  33 600 zł.

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: KS1J/00008396/0.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XVII/134/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. działka ewid. nr 395 leży na obszarze oznaczonym symbolem MU5 – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji usługowo mieszkaniowej w strukturze zabudowy miejskiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do 27.10.2022 r.