Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki IFA stanowiącego własność Miasta Jasła

93
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego Miasto Jasło ul. Rynek 12 38-200 Jasło NIP: 685 10 00 345 REGON: 370440301
 2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem Marka: IFA Wersja: W50L/ADK Typ: Pojazd specjalny pożarniczy Rodzaj pojazdu: średni Nr rejestracyjny: RJS H369 Rok produkcji: 1969 Data pierwszej rejestracji: 21.01.1970 r. Pojemność i moc silnika: 6560 ccm/92kW (125KM) Rodzaj paliwa: olej napędowy Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/4 x 2/manualna Wskazanie drogomierza: 13981 km Kolor lakieru: czerwony Informacje dodatkowe: Karta pojazdu: nie wydano Aktualne ubezpieczenie (do 31.12.2022 r.) Aktualny przegląd techniczny (do 23.03.2023 r.) Autopompa, Zbiornik na wodę, zabudowa pożarnicza nadwozia wykonana w firmie „BOKAR”.
 3. Wartość pojazdu: Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 15 700,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy siedemset zł 00/100). Cena ustalona na podstawie wyceny wartości rzeczowej, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 09:30 przelewem na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Jaśle. Wadium zwraca się do 7 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez Oferenta , który przetarg wygrał.
 5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Cena podana w złożonej ofercie pod rygorem nieważności ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką i musi zawierać:
  a) Imię i Nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP oraz REGON.
  b) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  c) Oferowaną cenę netto, cenę brutto oraz podatek VAT za pojazd objęty przedmiotem przetargu.
  d) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.
  e) Kopię dowodu wpłaty wadium.
  WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO W ZAŁĄCZENIU.
 6. Warunki odrzucenia oferty:
  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium.
  b) Nie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 7. Inne informacje:
  a) Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
  b) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę za zakupiony pojazd przelewem i terminem płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uznaniu środków na rachunku Miasta Jasła.
  c) Nabywca pojazdu ponosi wszelkie koszty związane z jego nabyciem.
  d) Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
  e) Miasto Jasło zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu pożarniczego marki IFA” w kancelarii ogólnej (Hol) Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10:00.
  Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 9. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło (sala narad pok. Nr 102).
 10. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży:
  Samochód, będący przedmiotem przetargu można oglądać codziennie w Remizie Ochotniczej
  Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice” ul. Niegłowicka 45, 38-200 Jasło uzgadniając termin oględzin z Wiceprezesem – Naczelnikiem jednostki Panem Sebastianem Jareckim nr tel. 889 016 117 lub Prezesem jednostki Panem Krzysztofem Topolskim nr tel. 606 304 809. Osoby te udzielają informacji o stanie technicznym pojazdu.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. Nr 8 parter lub pod nr telefonu (013) 44 86 348 lub pod nr tel. 889 016 117 Wiceprezes – Naczelnik jednostki Pan Sebastian Jarecki. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Załącznik:
1) Oferta (formularz ofertowy).