Wykaz nieruchomości Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

104
Urząd miasta widok na front

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PołożeniePrzedmiot dzierżawyWysokość czynszu dzierżawnegoPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w dzierżawę
  Miasto Jasło Obręb nr 20 -PodzamczeDziałki ewid. nr 213/4, nr 226/2,
nr 227/2, nr 228/2, nr 229, nr 230/2,
nr 231/2, nr 232/2, nr 233/2,
nr 234/2, nr 235/2, nr 236/2,
nr 237, nr 238,nr 239, nr 240,
 nr 242, nr 243, nr 244, nr 247 Działki stanowią użytki rolne. 
            750,00 zł          (rocznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.1.I, 6.U, Z – „Teren infrastruktury technicznej –
oczyszczalnia ścieków”, „Zabudowa usługowa,
usługi handlu, obsługa ruchu komunikacyjnego,
usługi rzemieślnicze, drobna wytwórczość”,

„Zieleń naturalna”  
  Tryb przetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie przetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.